تقویم آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1398

  پایان شروع  
ملاحظات تاریخ روز تاریخ روز شرح فعالیت
به مدت 3 روز
98/06/27 چهارشنبه 98/06/25 دوشنبه انتخاب واحد
به مدت 16 هفته 98/10/20 جمعه 98/06/30 شنبه شروع کلاس‌ها
به مدت 2 روز 98/07/10 یکشنبه 98/07/09  شنبه حذف و اضافه
به مدت 15 روز 98/11/08 سه شنبه 98/10/24 سه شنبه امتحانات پایان ترم