تقویم آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-1397

  پایان شروع  
ملاحظات تاریخ روز تاریخ روز شرح فعالیت
به مدت 3 روز
97/11/26 جمعه 97/11/24 چهارشنبه انتخاب واحد
به مدت 16 هفته 98/03/31 جمعه 97/11/27 شنبه شروع کلاس‌ها
به مدت 2 روز 97/12/06 دوشنبه 97/12/05  یکشنبه حذف و اضافه
به مدت 15 روز 98/04/18 سه شنبه 98/04/04 سه شنبه امتحانات پایان ترم