تقویم آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398

  پایان شروع  
ملاحظات تاریخ روز تاریخ روز شرح فعالیت
به مدت 3 روز
98/11/25 جمعه 98/11/23 چهارشنبه انتخاب واحد
به مدت 16 هفته 99/03/30 جمعه 98/11/26 شنبه شروع کلاس‌ها
به مدت 2 روز 98/12/06 سه شنبه 98/12/05  دوشنبه حذف و اضافه
به مدت 15 روز 99/04/16  دوشنبه 99/04/02  دوشنبه امتحانات پایان ترم