امور مالی و شهریه
اطلاعات حساب موسسه جهت پرداخت شهریه


 بانک پاسارگاد  نام بانک
21786002732681  شماره حساب
 آقای سیدحسین سیداصفهانی  صاحب حساب


اطلاعات حساب موسسه جهت پرداخت هزینه سرویس


 بانک سپه  نام بانک
 741301631103  شماره حساب
خانم جمشیدبیگی و آقای سیداصفهانی  صاحب حسابفرم‌های دریافت وام دانشجویی

 دریافت فایل   فرم درخواست وام
 دریافت فایل   فرم تعهدنامه محضری