دانلود فرم های آموزشی

فرم های آموزشی

فایل مقطع تحصیلی عنوان

ردیف

دانلود کارشناسی ارشد فرم تعیین استاد راهنما 1
دانلود کارشناسی ارشد  فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه 2
دانلود کارشناسی ارشد فرم ارزشیابی پایان نامه 3
دانلود کارشناسی ارشد فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه 4
دانلود کارشناسی ارشد فرم دعوتنامه داوری پایان نامه 5
دانلود کارشناسی ارشد فرم درخواست تمدید سنوات 6
دانلود کارشناسی ارشد فرم گزارش پیشرفت سه ماهه پایان نامه 7
دانلود کارشناسی ارشد فرم تغییر از آموزش-پژوهش محور به آموزش محور 8
دانلود کارشناسی و کاردانی فرم اخذ درس به صورت معرفی به استاد 9
دانلود کارشناسی و کاردانی فرم درخواست حذف اضطراری تک درس 10
دانلود کارشناسی و کاردانی فرم درخواست همنیازی 11
دانلود کارشناسی و کاردانی فرم تصویب پروژه 12