هیات امنا

اعضای هیات امنا

 میر مهدی سید اصفهانی
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع
 

 محمد رضا امیدخواه
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی شیمی
 

 فریبرز جولای
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع
 

 محمد محمدی اقدم
عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی: دکتری معماری

 

 

 

 

 

 

 

 مرحوم غلامرضا اسلامی بیدگلی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت مالی
 
 بیوک علیزاده
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه اسلامی