مدیر گروه و اساتید گروه صنایع
مدیر گروه و اساتید گروه صنایع

 حامد سلیمانی
مدیر گروه صنایع - مهندسی صنایع و ایمنی صنعتی
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع
E-mail: hd_soleimani [at] yahoo.com
CV : -