? موسسه آموزش عالی کاسپین

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

پایان نامه

دانشجویانی که قصد دارند در ترم 972 از پابان نامه خود دفاع نمایند فرم اعلام آمادگی دفاع را پس از تائید استاد راهنما و مشاور تا روز سه شنبه مورخ 1398/06/26 به واحد آموزش تحویل دهند.