قابل توجه دانشجویان آقای دکتر حجازی

زمان برگزاری کلاسهای آقای دکتر حجازی

کلاس سمینار آقای دکتر حجازی روز پنجشنبه مورخ 19 دی ماه برگزار نخواهد شد و کلاس تحليل آماري ایشان روز پنجشنبه مورخ 19 دی ماه از ساعت 13:30 الی 16 برگزار می شود .

لازم به توضیح می باشد کلاس کاربرد تئوري تصميم گيري در همان ساعت خود برگزار می گردد .