تمدید سنوات

تمدید سنوات

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

با توجه به تغییر روند انجام برخی از امور آموزشی و لزوم ثبت درخواست برخی از موارد از سوی دانشجو در سامانه جامع امور دانشجویان وزارت علوم(سجاد) به آدرس https://portal.saorg.ir  دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 96 و ما قبل آن جهت گرفتن سنوات ارفاقی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 باید تا مورخ 1400/02/10 در سامانه فوق ثبت نام و رمز عبور دریافت نموده و  فرم تمدید سنوات را تکمیل و پس از گرفتن امضاء های مربوطه بصورت الکترونیکی آن را به همراه مستندات مربوطه در سامانه آپلود نموده و درخواست افزایش سنوات خود را در قسمت کمیسیون موارد خاص سامانه ثبت نمایند تا امکان ادامه تحصیل برای آنها فراهم گردد. ***راهنما***