قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

آخرین زمان دفاع از پایان نامه در نیمسال اول سال تحصیلی99-98

دانشجویانی که قصد دارند در ترم 981 از پابان نامه خود دفاع نمایند فرم اعلام آمادگی دفاع را پس از تائید استاد راهنما و مشاور تا روز دوشنبه مورخ 1398/11/28 به واحد آموزش تحویل دهند.