عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاسهای آقای دکتر سلیمانی

  • کلیه کلاسهای آقای دکتر سلیمانی روز پنجشنبه مورخ 1398/03/02 برگزار نخواهد شد.