امور مالی

امور مالی

واریز شهریه و هزینه فارغ التحصیلی

دانشجویان محترم شهریه دانشجویی و هزینه فارغ التحصیلی خود را به شماره حساب 1-273268-8600-217
و یا شماره شبای IR770570021786000273268101 بانک پاسارگاد بنام موسسه آموزش عالی کاسپین (دکتر سید اصفهانی ) واریز نمایند و رسید آن را جهت ثبت در سامانه به آدرس ایمیل caspian.university@gmail.com ارسال نمایند.