آقای دکتر خورشیدوند

قابل توجه دانشجویانی که با آقای دکتر خورشیدوند در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399درس اخذ کرده اند

دانشجویانی که با آقای دکتر خورشیدوند در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 درس اخذ کرده اند به منظور هماهنگی بیشتر به آدرس ایمیل caspian.student@gmail.com ارسال نمایند.