زمان تحویل پروژه و کارآموزی آقای دکتر خورشید وند

زمان تحویل پروژه و کارآموزی آقای دکتر خورشید وند

دانشجویانی که با آقای دکتر خورشیدوند در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 واحد پروژه و کارآموزی اخذ کرده اند آخرین مهلت جهت تحویل آن روز چهارشنبه مورخ 1397/12/15از ساعت 9 لغایت 11 می باشد .

دانشجویانی که با آقای دکتر خورشیدوند در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 واحد پروژه و کارآموزی اخذ کرده اند آخرین مهلت جهت تحویل آن روز چهارشنبه مورخ 1397/12/15از ساعت 9 لغایت 11 می باشد.