عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاس های روز پنجشنبه مورخ 4 مهرماه و روز جمعه مورخ 5 مهرماه برگزار نخواهد شد.