عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاسهای خانم مهندس سجادی

  • کلیه کلاسهای خانم مهندس سجادی روز پنجشنبه مورخ 12 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد گردید.