عدم تشکیل کلاس

عدم تشکیل کلاسهای خانم مهندس لشگری

  • کلیه کلاسهای خانم مهندس لشگری روز چهارشنبه مورخ 10 مهرماه برگزار نخواهد گردید.